Z życia szkoły...

Twoja przeglądarka nie obsługuje technologii Flash.

+ Zebrania z Rodzicami
 • 22.09.2014r. godz. 1700 – klasy I i II

 • 23.09.2014r. godz. 1700 – klasy III
dodano: 3. września 2014 r.

+ Wyprawka szkolna
Zapraszamy do skorzystania z pomocy (w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), przewidzianej dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III naszego liceum.
Dodatkowo, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, objęto także uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
Harmonogram - WYPRAWKA SZKOLNA 2014
1.09.2014r. - 19.09.2014r.- przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną
19.09.2014r. - 25.09.2014r.- przyjmowanie faktur i rachunków do wyprawki szkolnej
Termin składnia wniosków w szkole upływa w czwartek 18 września
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.
dodano: 5. września 2014 r.

+ Szkoła bez barier- II etap rekrutacji
Ogłasza się II etap rekrutacji uczestników/czek do Projektu pn. "Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
dodano: 3. września 2014 r.

+ ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Za nami ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.
Zapraszamy do odwiedzania naszej galerii.

dodano: 1. września 2014 r.

+ Zajęcia dla uczniów kl. I i II przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge
W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy organizowane będą darmowe zajęcia dla uczniów kl. I i II przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge tj. FCE i CAE.
Informacje i zapisy do 10 września u mgr K. Pogłodzińskiej (FCE) i mgr M. Wojtal (CAE).
ZAPRASZAMY!!!
dodano: 1. września 2014 r.

+ Young in Europe
INFORMACJA O NABORZE
UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. "Young in Europe"
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic, klasy I liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. "Young in Europe" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom/uczennicom oraz dyrektorom/dyrektorkom:
Zespołu Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego oraz innych szkół średnich.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 1. Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.
 2. Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego z elementami j. biznesowego.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę w określonej dziedzinie:
  • Zajęcia matematyczne,
  • Zajęcia informatyczne,
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
  • Etyka.
 4. Warsztaty "Młody Bill Gates" wyposażające uczestniczki/uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy:
  • Przedsiębiorczość,
  • Zarządzanie projektem,
  • Zarządzanie czasem,
  • Odporność na stres i przeciwdziałanie konfliktom,
  • Public relation.
 5. Program modułowy "Wprowadzenie w obieg zawodowo-socjalny":
  • Moduł I - Coaching indywidualny,
  • Moduł II - Start-up Business,
  • Moduł III - Way-out,
  • Moduł IV - Adventure Challenge - wizyta treningowa w Wielkiej Brytanii dla 16 uczestników/ek projektu tzw. złotej grupy, wyłonionej w ramach konkursu na najlepszy biznesplan
 6. Wizyta studyjna i szkoleniowa przedstawicieli szkół i Lidera u partnera w Wielkiej Brytanii.
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie
od 1 do 8 września 2014 r.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, tj.:
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.
Dokumenty projektowe:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 Katalog kryteriów
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy ucznia
Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela szkoły
Załącznik nr 4 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 Rekomendacja wychowawcy
Załącznik nr 6 Oświadczenie o średniej ocen
Załącznik nr 7 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych dyrektor
Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 9 Lista podstawowa uczestników wzór
Załącznik nr 10 Lista podstawowa przedstawiciela szkoły
Załącznik nr 11 Lista rezerwowa uczestników wzór
Załącznik nr 12 Lista rezerwowa dyrektorów
Załącznik nr 12 Lista rezerwowa przedstawicieli szkoły
Załącznik nr 13 Rezygnacja z udziału
Załącznik nr 14 Ankieta dot. orientacji zawodowej
Załącznik nr 15 Klucz do ankiety dot. orientacji zawodowej
Załącznik nr 16 Ankieta motywacyjna
Załącznik nr 17 Klucz do ankiety motywacyjnej
dodano: 29. sierpnia 2014 r.

+ Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
dodano: 18. czerwca 2014 r.


ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2013-2014)

ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2012-2013)

ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2009-2012)Uczestniczymy..   

       

Dane kontaktowe..


  Zespół Szkół im. dr W. Biegańskiego
  ul. Dąbrowskiego 75
  42-200 Częstochowa
  tel. 361-11-81 (sekretariat)
  tel./fax. 361-54-05 (księgowość)
  mail: lo3@edukacja.czestochowa.pl

  Rada Rodziców przy Zespole Szkół im.   dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie
  Bank Ochrony Środowiska SA
  85154010142101914095330001