Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 380110
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 121 dni

Klasy 2017/2018

Klasa 1a – klasa politechniczna
wychowawca: Beata Kopacz

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia, informatyka

Charakterystyka klasy:

Jeśli jesteś dociekliwy, chcesz poznać i zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!!!

To jest klasa dla chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki.

To jest klasa, w której matematyka nie sprawi Ci kłopotu.

To jest klasa dla zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowaniem w popularnych językach.

Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu dociekliwości ucznia, a uzupełnienia o wiedzę informatyczną służą głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie:

-    podstawowym:  matematyki, języka angielskiego

-    rozszerzonym: matematyki, geografii, informatyki, języka angielskiego

 Zapewniamy:

-     sympatycznie prowadzone konsultacje dla uczniów z matematyki, geografii i informatyki,

-     przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

-     zajęcia w salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,

-     naukę informatyki w 2 nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do Internetu, z gwarancją dostępu każdego ucznia do własnego stanowiska komputerowego,

-     możliwość własnej pracy na komputerach w Multimedialnym Centrum Informacji przy bibliotece szkolnej,

-     możliwość poznania mikrokontrolerów oraz budowy i pracy z zakresu robotyki.

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, geografia, geologia, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stosunki międzynarodowe, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, transport.

  

 

Klasa 1b
wychowawca: Magdalena Borowiecka

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, matematyki i geografii.

 

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłą karierę zawodową z kierunkami ekonomicznymi, handlem zagranicznym, stosunkami międzynarodowymi lub marketingiem.

Profil ten stosowny jest również dla młodych ludzi, świadomych swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy w obszarze prawno-obywatelskim, dziennikarskim lub związanym z turystyką.

Rozszerzony zakres matematyki daje absolwentom także przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych i politechnicznych. Kandydat do klasy o tym profilu powinien posiadać kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, mieć dobrą znajomość zagadnień matematycznych oraz w dużej mierze interesować się geografią Polski i świata. 

   

 

Klasa 1c
wychowawca: Kamila Sokołowska-Sikora

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

 - JĘZYK POLSKI

 - HISTORIA

 - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Największe korporacje współczesnego świata poszukują do swych struktur humanistów - ludzi potrafiących myśleć logicznie i nieschematycznie, przełamujących obowiązujące konwencje myślowe, inspirujących się nowymi rozwiązaniami, kreatywnych i wolnych od szablonów.

Zdolność empatii i wrażliwość, pogłębiona analiza  ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa oraz kompetencje komunikacyjne budują szeroko rozumianą współpracę, wzmacniają relacje i atmosferę pracy oraz pozwalają twórczo i efektywnie zarządzać grupą.

Idea profilu służyć ma odejściu od stereotypu humanisty na rzecz powrotu do starożytnej koncepcji człowieka wszechstronnego.

Proponowane na powyższym profilu zajęcia fakultatywne służą poszerzaniu wiedzy oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na poziomie rozszerzonym.

Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na kierunkach humanistycznych (polonistyka  różnych specjalności, filologie obce, pedagogika, psychologia), jak również  artystycznych i społecznych (socjologia, politologia, prawo).

 

 

Klasa 1d
wychowawca: mgr Alina Pelc-Eliasz

Klasa 1d ukierunkowana jest na uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Na realizację tych przedmiotów przewidziano zwiększoną liczbę godzin, co daje możliwość kontynuowania nauki na wielu atrakcyjnych kierunkach studiów. Młodzież uczęszczająca do klasy 1d ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań z dziedziny literatury, teatru, geografii, elementów prawa przy jednoczesnym pogłębianiu znajomość języka angielskiego.

Przyjazna atmosfera powoduje, że wszyscy uczniowie czują się w społeczności naszej szkoły wyjątkowo.

Perspektywy:

Młodzież uczęszczająca do kl.1d ma możliwość kontynuowania nauki na kierunkach: prawo, administracja publiczna, amerykanistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, archiwistyka informacji, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, administracja i polityka publiczna, analityka gospodarcza, archiwistyka i zarządzanie  dokumentacją, bezpieczeństwo międzynarodowe.

    

 

Klasa 1e
innowacja pedagogiczna "Język angielski w medycynie"

wychowawca: mgr Roman Kępski

Profil kierowany jest do absolwentów szkół gimnazjalnych, kontynuujących naukę języka angielskiego na poziomie IV.1 z realizacją rozszerzonego programu kształcenia dla przedmiotów: biologia, chemia.

Zakres innowacji dotyczy zwiększonej liczby godzin specjalistycznego języka angielskiego /język medyczny/ - od 1 do  2 godz. tygodniowo w zależności od poziomu kształcenia. Korelacja przedmiotów przyrodniczo – medycznych ze zwiększoną liczbą godzin specjalistycznego języka angielskiego ma posłużyć ukierunkowaniu uczniów na perspektywę studiów zagranicznych, jak również przyszłej pracy zawodowej poza granicami kraju.

W realizacji przedmiotów objętych programem kształcenia zakłada się udział form i metod pracy, takich jak: metoda pracy projektem, metoda dramy /odgrywanie ról, symulacje, dialogi/, wykład, dyskusja/ debata, studium przypadku. W zakresie technik wyszczególnić należy: pomoce wizualne, specjalistyczne materiały edukacyjne /filmy, nagrania, artykuły naukowe, słowniki medyczne/, jak również pracę indywidualną i pracę w grupach.

Celem profilu jest wzbogacenie języka angielskiego o specjalistyczną terminologię medyczną /kompetencje komunikacyjne – swobodne wypowiedzi w tematyce medycznej z zachowaniem form grzecznościowych, rozumienie języka pisanego w obszarze tekstów akademickich i artykułów naukowych/, jak również wyposażenie w kompetencje interkulturowe /wiedza w zakresie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w systemach europejskich i pozaeuropejskich, znajomość praw i obowiązków personelu medycznego, praw pacjenta/.

Program klasy zakłada przygotowanie do podjęcia pracy oraz studiów na kierunkach: medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, rehabilitacja, biotechnologia, weterynaria.

   

 

Klasa 1f
wychowawca: mgr Magdalena Mińczuk

biologia-chemia-fizyka (15 uczniów)

biologia-chemia-matematyka (15 uczniów)

 

Profil klasy (biologia-chemia- fizyka) skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii, chemii i fizyki (15 uczniów) oraz biologii, chemii, matematyki (15 uczniów).

Uczeń na lekcjach biologii, kształtował będzie umiejętności pogłębiania wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, pogłębiania znajomości metodyki badań biologicznych, poznania świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Na lekcjach chemii, realizowanych na poziomie rozszerzonym, kształtowane będą umiejętności rozumowania i zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów- obserwacja, sprawdzanie, weryfikacja, wnioskowanie, a także opanowanie czynności praktycznych takich jak: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.

Na lekcjach fizyki kształtowana będzie znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki, planowanie i wykonanie doświadczeń oraz analiza ich wyników, budowa modeli fizycznych.

Na lekcjach rozszerzonej matematyki uczniowie będą kształtowali umiejętność modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, interpretacji pojęć matematycznych.

W ramach współpracy z Politechniką Częstochowską uczniowie będą mogli brać udział w wykładach akademickich i laboratoriach.

Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów medycznych i politechnicznych, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizyka, mechatronika, budownictwo, architektura, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne, weterynaria, matematyka, matematyka stosowana.

    

 

Bonus :)

   


Przejdź do góry