Oferta edukacyjna i kryteria rekrutacji do 4-letniego LO 2019/2020

R E K R U T A C J A

do klas pierwszych w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Ustawa  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,  zmieniająca decyzję Nr  OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 • Zarządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz.U. z 2017r.  poz. 610) 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Częstochowie przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem elektronicznego systemu naboru (slaskie.edu.com.pl)

Klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

Klasa/ wychowawca Przedmioty rozszerzone Punktowane przedmioty Nauczane języki obce

1a/p
mgr inż. Dominik Życiński

język angielski
matematyka
informatyka
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
j. angielski
j. niemiecki

1b/p
mgr Katarzyna Pogłodzińska

język angielski
matematyka
geografia
język polski
matematyka
geografia
język angielski
j. angielski
j. niemiecki

1c/p
mgr Małgorzata Czarnik

język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język polski
matematyka
język angielski
WOS
j. angielski
j. niemiecki

1d/p
mgr Agnieszka Ziajska

język angielski
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki

 

I.  Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego  w Częstochowie odbywa się droga elektroniczną.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, wypisanych w kolejności zgodnie z preferencjami kandydata.

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty– są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad

b) ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Egzamin ośmioklasisty – przedmiot Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania
Język polski 0,35 pkt 35 pkt
Matematyka 0,35 pkt 35 pkt
Język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 pkt

 

c) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • stopień celujący – 18 pkt
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt
 • stopień dobry – 14 pkt
 • stopień dostateczny – 8 pkt
 • stopień dopuszczający – 2 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna ilość punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

8.W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie za udział w takich samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.

9. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

10. Do klas pierwszych przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą liczbą punktów wśród kandydatów do danego oddziału według limitu miejsc.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, wymienione w podstawie prawa.

12. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.

13. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

14. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone wrzesień 2019r.)

15. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

II. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

b) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

e) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • wniosek o przyjęcie kandydata, wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej,
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne,
 • karta zdrowia ucznia (ze szkoły podstawowej).