Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.lo3msz.czest.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki bez alternatywy w postaci tekstu.
Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
W Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://lo3msz.czest.pl spełnia wymagania w 97,05 %.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres poczty elektronicznej: lo3@edukacja.czestochowa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 361 11 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły dzwoniąc na numer telefonu: 34 361 11 81.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, odpowiedni kontrast tekstu do tła, czytnik tekstu.
Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Redaktorzy strony dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
• Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 75
42-218 Częstochowa
tel. 361-11-81 (sekretariat), tel./fax. 361-54-05 (księgowość)
email: lo3@edukacja.czestochowa.pl
strona internetowa: lo3msz.czest.pl

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Dąbrowskiego 75.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób z wózkiem dostępny jest tylko parter oraz parter hali sportowej gdzie znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie posiada windy.
Szkoła nie posiada parkingu zewnętrznego i ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.