Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. dra W. Biegańskiego

ul. Dąbrowskiego 75

42-218 Częstochowa

tel. 361-11-81 (sekretariat), tel./fax. 361-54-05 (księgowość)

email: lo3@edukacja.czestochowa.pl

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie

Bank Ochrony Środowiska SA

85154010142101914095330001

 

Wyślij do nas wiadomość

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA


Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Dąbrowskiego 75, 42-218 Częstochowa,
 • telefonicznie pod numerem: 34 361 11 81,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: lo3@edukacja.czestochowa.pl,
 • przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSBieganski.


 • DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

  CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą: poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), jeśli zainicjuje Pan/Pani taką komunikację.
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  ODBIORCY DANYCH

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmiot, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie związanych z użytkowanymi systemami informatycznymi.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu realizacji konkretnej sprawy, w której zostały zebrane oraz do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


  Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych;
  b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d. usunięcia danych osobowych;
  e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Pana/Pani dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panem/Panią. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością jej prowadzenia.

  INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYCJI, W TYM O PROFILOWANIU

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Zespołu Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie zostały określone w Polityce Prywatności [link do polityki prywatności]