Karty zwolnień, wzory podań

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Karta zwolnień uczniów – III LO

Pozwolenie dyrektora szkoły na wstęp i przebywanie poza godzinami pracy

Karta zwolnienia całkowitego uczniów z wychowania fizycznego

Karta zwolnienia częściowego uczniów z wychowania fizycznego

Karta zwolnienia całkowitego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego)

Karta zwolnienia częściowego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki