tło_nagłówka

Oferta edukacyjna i kryteria rekrutacji do 4-letniego LO 2024/2025

REKRUTACJA

do klas pierwszych w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025
do czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900 ze zmianami)
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.1.2024 z dnia 29 stycznia 2024r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Częstochowie przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem elektronicznego systemu naboru https://slaskie.edu.com.pl

Klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

Klasa/ wychowawca Przedmioty rozszerzone Punktowane przedmioty Nauczane języki obce

1a
mgr Joanna Ryszczyk

język angielski
matematyka
informatyka
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
j. angielski
j. niemiecki

1b
mgr Agnieszka Kilian

język angielski
matematyka
geografia
język polski
matematyka
geografia
język angielski
j. angielski
j. niemiecki

1c
mgr Kamila Sokołowska- Sikora

język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język polski
matematyka
język angielski
wos
j. angielski
j. niemiecki

1d
mgr Justyna Witek

język angielski
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki

 

I.  Kryteria rekrutacji – na podstawie art. 154, ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2026r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 ze zm.)

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego  w Częstochowie odbywa się droga elektroniczną.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, wypisanych w kolejności zgodnie z preferencjami kandydata.

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Do III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie będą przyjmowani kandydaci według ustalonego w systemie rekrutacyjnym rankingu punktowego. Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty– są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad

b) ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Egzamin ośmioklasisty – przedmiot Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania
Język polski 0,35 pkt 35 pkt
Matematyka 0,35 pkt 35 pkt
Język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 pkt

 

c) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • stopień celujący – 18 pkt
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt
 • stopień dobry – 14 pkt
 • stopień dostateczny – 8 pkt
 • stopień dopuszczający – 2 pkt

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

-szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna ilość punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

8.Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć :

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

 1. ) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2.  

  a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt

  b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

  c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt


 3. ) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:
 4.  

  a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10 pkt

  b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 pkt

  c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 pkt

 5. ) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 6.  

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt

  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt

  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 pkt

  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się przyznaje się 7 pkt

  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 pkt

  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 pkt

 7. ) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 8.  

  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt

  b) krajowym – przyznaje się 3 pkt

  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt

  d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt

2.W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie za udział w takich samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.

8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:


• języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

• języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

10. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

11. Do klas pierwszych przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą liczbą punktów wśród kandydatów do danego oddziału według limitu miejsc.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, wymienione w podstawie prawa.

13. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.

14. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

15. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2024 r.)

16. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

17. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu ośmioklasisty, na podstawie art. 44ZW ust. 2 i art. 44ZZ ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

– z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów

– z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

18. Kandydaci z dysfunkcjami i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie lekarskie oraz opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

II. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

b) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

e) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • wniosek o przyjęcie kandydata, wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej,
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki oświadczenie,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (po zakwalifikowaniu do przyjęcia),
 • karta zdrowia ucznia (po zakwalifikowaniu do przyjęcia).