Organizacja pracy III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie od 1 września 2020r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Zasady ogólne

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
• Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
• Osoby z zewnątrz, pragnące załatwić sprawę w szkole są rejestrowane w książce wejść na portierni (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych.
• Nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem.
• Każdego dnia dokonywany będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni gładkich, w tym blatów w salach lekcyjnych.
• W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcja dezynfekcji.
• Uczniowie i pracownicy szkoły obowiązkowo w czasie przerw na terenie szkoły (na korytarzach i w szatni) używają masek / przyłbic i rękawic jednorazowych.
• Jeżeli nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności : gorączka, kaszel – należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu. Wyznacza się gabinet pomocy medycznej – do odizolowania ucznia. Opiekę sprawował będzie pedagog szkolny, który niezwłocznie powiadomi rodziców / opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami.
• Dyżurni klasowi na każdej przerwie dokonują wietrzenia Sali, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Podczas zajęć z wychowania fizycznego, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• W bibliotece szkolnej może jednorazowo przebywać 2 uczniów.
• Zaleca się zachowanie dystansu społecznego – ok. 1,5m.

II Zasady funkcjonowania III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie – WARIANT „A”

• zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne odbywają się według ustalonego planu
• praca szkoły została wydłużona (plan lekcji) w celu mniejszej kumulacji uczniów w danym przedziale czasowym
• w klasach, w których możliwe jest ze względu na metraż, uczniowie będą siedzieć w pojedynczych ławkach
• każda klasa w danym dniu będzie zaczynała i kończyła lekcje w tej samej sali
• wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie osłon ust i nosa (korytarze, szatnia)
• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika, dokonywany będzie obowiązkowo pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonywać będzie pielęgniarka szkolna, a w razie jej n nieobecności – pedagog szkolny.
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej – pedagog szkolny powiadamia rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze szkoły
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosić będzie 37,2oC – 37,9oC – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ucznia ze szkoły
• wprowadza się zakaz organizowania wyjśc grupowych i wycieczek szkolnych.

III Zasady funkcjonowania III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie – WARIANT „B”

• na podstawie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgoda organu prowadzącego, prowadzone będą zajęcia lekcyjne mieszane (hybrydowe)
• zgodnie z planem lekcji – w pierwszym tygodniu zajęć w szkole, zgodnie z zasadami ogólnymi, dla oddziałów I i II po szkole podstawowej odbywać się będą w szkole, natomiast w oddziałach II i III po gimnazjum – zajęcia odbywać będą w tym tygodniu zdalnie
• w następnym tygodniu oddziały II i III odbywać będą zajęcia lekcyjne na terenie szkoły, a oddziały I i II po szkole podstawowej – zajęcia zdalne
• wychowawcy klas ustalą, czy uczniowie maja dostęp do infrastruktury informatycznej
• ustala się realizację zajęć lekcyjnych przy pomocy programu Discord
• zajęcia zdalne trwają 30 minut
• nauczyciele przekażą dyrektorowi szkoły i uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać poprzez dziennik elektroniczny
• nauczyciele uczący dokonają modyfikacji odpowiednich zestawów programów wychowania lub zestawów programów nauczania
• nauczyciele opracują tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla zrealizowania w poszczególnych oddziałach
• na każdej jednostce lekcyjnej nauczyciel sprawdza obecność i potwierdza ją w dzienniku elektronicznym
• rodzic / uczeń pełnoletni w ciągu 5 dni może usprawiedliwić nieobecność ucznia zgodnie ze statutem szkoły
• nauczyciele uczący monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów. Sprawdzanie wiedzy uczniów realizowane będą w czasie pobytu uczniów w szkole lub na konsultacjach indywidualnych oraz przy użyciu programów: Discord, Skype, Messenger
• rodzice otrzymują informację o postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny
• przy zdalnym nauczania należy wyposażyć nauczycieli w 30 laptopów do prowadzenia zajęć na terenie szkoły.

IV Zasady funkcjonowania III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie – WARIANT „C” (zdalnie)

• jak wyżej, w wariancie B, przy oddziałach realizujących zdalne nauczanie.

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak