ZARZĄDZENIE nr 13/2021- dotyczy zdalnego nauczania

ZARZĄDZENIE nr 13/2021

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie

z dnia 29 marca 2021r.

dotyczy – zdalnego nauczania

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26.03.2021r., poz. 561, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną od dnia 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zarządzam prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w formie nauczania zdalnego / na odległość.
W związku z tym :
1. nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej zgodnie z tygodniowym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów, równomiernego obciążenia zajęciami w danym dniu oraz dostosowaniem sposobu i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia
2. zajęcia lekcyjne odbywać się będą przy użyciu programu Microsoft Teams, który jest zintegrowany z dziennikiem elektronicznym
3. zajęcia lekcyjne odbywać się będą w wymiarze 30 min zgodnie z harmonogramem zajęć skróconych
4. konsultacje nauczycieli odbywają się zgodnie z harmonogramem, umieszczonym na stronie domowej szkoły
5. nauczyciele, którzy nie mają w warunkach domowych dostępu do sieci internetowej lub nie posiadają odpowiedniego sprzętu mogą korzystać z tych narzędzi na terenie szkoły (jeśli spełniają warunki zdrowotne)
6. nauczanie indywidualne odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem
7. praca uczniów w zdalnym nauczaniu powinna być na bieżąco monitorowana oraz weryfikowana
8. nauczyciele na bieżąco dokumentują realizację jednostek lekcyjnych w dzienniku elektronicznym i w dzienniku tradycyjnym
9. uczniowie powinni mieć możliwość poprawy ocen
10. biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 800 – 1400, zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie pandemii
11. pytania dotyczące zdalnego nauczania, jego realizacji, należy kierować telefonicznie na nr telefonu 34 361 11 81, e-mail szkoły – lo3@edukacja.czestochowa.pl

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie