Projekt „Stawiamy na rozwój”

Miło nam poinformować, że III Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w projekcie „Stawiamy na rozwój”, który jest realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenie ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich liceach ogólnokształcących poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic w zakresie wyrównywania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej tych 5 liceów poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzonych metodą eksperymentu.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii oraz geografii, warsztaty oparte na metodzie eksperymentu z fizyki, geografii, biologii, matematyki i chemii oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby przedmiotowych zajęć i warsztatów.

 

Informacja o projekcie-Stawiamy na rozwoj-dla szkol

Ogloszenie o naborze-SNR

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-SNR

zal-1-katalog-kryteriow

zal-3-formularz-zgloszeniowy-uczniowie-uczennice III LO

zal-7-oswiadczenie-uczestnik-projektu

zal-8-rekomendacja-uczen

zal-9-deklaracja-uczestnictwa

zal-12-rezygnacja